خلاصه کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم

آلن دو باتن در کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم اهمیت فکر کردن در زندگی را ...

داستانک های شاد – قدم کوچکی برداریم

امید شیرین است و به قول قدیمی ها ما به امید زنده‌ایم. اما شاید بشود ...

داستانک های شاد – فرار نکنیم

فرار در خیلی جاها اولین راه حل است اما در خیلی جاها هم آخرین راه ...

داستانک های شاد – امیدوار باشیم

امید یعنی انگیزه، یعنی عشق، یعنی حرکت، یعنی لبخند و امیدوار باشیم تا همه این ...

داستانک های شاد – گاهی باید تغییر کرد

همیشه سکوت و انتظار نمی تواند راه حل مفیدی باشد. گاهی باید تغییر کرد. شجاعت ...

داستانک های شاد – پیام داستان

داستانی که قرار باشد مستقیم نصیحت کند و درس اخلاق بدهد که دیگر داستان نیست، ...

داستانک های شاد – نوشتن را ساده بگیریم

هر نوشته ای می تواند یک داستان باشد. داستان بلند، کوتاه یا خیلی کوتاه. خیلی ...

6 دیدگاه

پول و ارتباط آن با خوشحالی و رضایت از زندگی

چه زمانی می توانیم بگوییم که از زندگی خود راضی هستیم؟ رضایت از زندگی در ...

2 دیدگاه

شکرگزاری باعث پیشرفت ما می شود

آیا شکرگزاری با وجود این همه گرانی، بیکاری، بیماری، بی نظمی، بی مسئولیتی و هزاران ...

2 دیدگاه

آرامش درونی یعنی آرامش بیرون و آرامش زندگی

آرامش هم مثل شادی چیزی نیست که به دنبالش بدویم تا آن را به دست ...