داستانک های شاد – حال این روزها

حال این روزها تکراری شده. چیزی میان هوا و زمین، سردرگمی، نگرانی و استرس. حالی ...

داستانک های شاد – شروعی دوباره

هنوز داستانک می نویسم، یک شروعی دوباره . می نویسم و نامشان همچنان داستانک های ...

داستانک های شاد – امیدوار باشیم

امید یعنی انگیزه، یعنی عشق، یعنی حرکت، یعنی لبخند و امیدوار باشیم تا همه این ...

داستانک های شاد – داستان موفق

قرار نیست صحنه عجیب و غریبی را به تصویر بکشیم و اتفاق عجیب تری بیفتد ...

4 دیدگاه

آرامش درونی یعنی آرامش بیرون و آرامش زندگی

آرامش هم مثل شادی چیزی نیست که به دنبالش بدویم تا آن را به دست ...

چرا انسان ها کمتر در زمان حال زندگی می کنند؟

زندگی در زمان حال و اهمیت دادن به لحظه اکنون به عوامل مختلفی بستگی دارد ...

2 دیدگاه

از دغدغه های کوچک تا نجات دلفین ها

ابتدا از یکی از دوستانم صمیمانه تشکر می کنم که باعث شد به فکر فرو ...

4 دیدگاه

زندگی جدید خود را آغاز کنیم

ورود به یک زندگی جدید طبیعتا شهامت می خواهد و لازم است که در بسیاری ...

2 دیدگاه

ابتدا خانه دل را بتکانیم، نوروز پیروز، هر روز نوروز

خانه دل را هم می شود تکاند. می تواند تکاندن به معنی جابجا شدن، حرکت ...

2 دیدگاه

تغییر را از جهان درون خودمان آغاز کنیم

یک جهان درون ما است با باورها، اعتقادات و نگاه ما و یک جهان بیرون ...

2 دیدگاه