عکس نوشته تولد بهمن ماه – ۱۴ تا ۳۰ بهمن

عکس نوشته تولد بهمن ماه

عکس نوشته تولد بهمن ماه هدیه های کوچکی است از طرف شادی افزا برای تولدهای شما عزیزان و امیدواریم هر روز در خانه های شما با تندرستی و دل خوش ، جشن و شادی برقرار باشد. 

۱۴ بهمن 

تولد ویستا دختر بهمن ماهی

تو آفتاب تابانی و خورشید آسمان امروز نظاره گر توست

ویستا جان زادروزت خجسته باد .

۱۵ بهمن

تولد هوشنگ نمیرانیان - عکس نوشته تولد بهمن ماه

چنین روز آمد که او بر زمین          جهانی به آگاهیش شد یقین

که هوشنگ نامش شده اولین      چنین افتخاریست بر ایران زمین

مهربان هوشنگ زادروزت خجسته باد

تولد افسانه سرایی

افسانه امروز ، زیباتر از هر روز        افسانه بمانی ، امروز و دگر روز

زیبایی امروز ، افسونگری توست     افسانه بمانی ، پاینده و پیروز

افسانه جان زادروزت فرخنده باد

۲۰ بهمن

عکس نوشته تولد بهمن ماه - تولد فرزانه یزدانی

امشب دوباره باز گویی تولد است           جشنی به فر فرزانه به پا کنیم

زیبایی حضور تو هر روز نعمت است         قدردانی تو را هر شب از خدا کنیم

فرزانه جان زادروزت فرخنده باد

۲۹ بهمن

تولد فرخ گشتاسبی

چه فرخ روز و میمون است امروز              که امروزت شود بهتر ز دیروز

بخند تا غصه ها دورت نگردند                  همایون بادت امروز و همه روز

فرخ جان زادروزت فرخنده باد

تولد مهسا ایزد

شکیل و جمیل و مه لقا           مه جبین ، ماهرخ ، مهسا

همه امروز کمترین هستند       پیش رخساره مثل ماه تو

مهسا جان زادروزت فرخنده باد

 

عکس نوشته های تولد ماه بهمن – ۱ تا ۷ بهمن