حال خوب و بد ما با هورمون های مغز

در مطلب قبل متوجه شدیم که قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز ...

2 دیدگاه

لذت بردن چیست و چگونه لذت ببریم؟

لذت بردن برای هر شخصی تعریف جداگانه دارد و متفاوت است مثلا اگر من از ...

2 دیدگاه

جشن بگیریم تا عادت های خوب ساخته شوند

جشن بگیریم تا مغز لذت ببرد که اگر مغز لذت نبرد هیچ عادتی به درستی ...

چگونه معماری و اشیاء باعث شادمانی می شوند؟    

معماری و اشیاء چگونه می توانند در شادی و غم انسان ها نقش داشته باشند؟ ...

4 دیدگاه

راز شادی و خوشبختی در وابستگی و اجتماعی بودن

دنیای بیرون از ما می تواند دنیایی باشد با وابستگی های مختلف و ارتباطات اجتماعی ...

2 دیدگاه

ردپای شادی و خوشبختی در جهان بیرون

اگر بپذیریم که همه چیز به نگاه ما بستگی دارد، آیا دنیای زیبای درون ما ...

2 دیدگاه

در زمان حال زندگی کنیم، زندگی اینجاست

در این مطلب ۳ نماد پایانی داستان را بررسی می کنیم و قدردان زمان حال ...

2 دیدگاه

شادی های کوچک را در آغوش بگیریم

زندگی سوا کردنی نیست و درهم است و هنر زندگی کردن در آغوش کشیدن شادی ...

2 دیدگاه

نتیجه گفتگو باید یادگیری و شادی باشد، نه رقابت

چرا تمایل داریم با دیگران گفتگو کنیم؟ نتیجه گفتگو چه می تواند باشد؟ چه چیزی ...

2 دیدگاه

طبیعت و پیاده روی مسیر رسیدن به شادی را هموار می کند

همه ما می دانیم دور بودن از هیاهوی شهر و دل سپردن به طبیعت چقدر ...

2 دیدگاه