داستانک های شاد – جور دیگر شاید

نمی دانم اما شاید لازم باشد گاهی جور دیگر ببینیم، بشنویم و عمل کنیم. شاید ...

داستانک های شاد – امیدوار باشیم

امید یعنی انگیزه، یعنی عشق، یعنی حرکت، یعنی لبخند و امیدوار باشیم تا همه این ...

چگونه تصمیم درست را جایگزین تصمیم اشتباه کنیم؟

متوجه شدیم فقط با داشتن اطلاعات و آگاهی کافی نمی توانیم همیشه تصمیم درستی بگیریم ...

آیا در موقعیت مناسب تصمیم بهتری می گیریم؟

چه عواملی باعث می شوند که تصمیم بهتری بگیریم؟ شرایط و موقعیت در تصمیم گیری ...

از دغدغه های کوچک تا نجات دلفین ها

ابتدا از یکی از دوستانم صمیمانه تشکر می کنم که باعث شد به فکر فرو ...

زندگی جدید خود را آغاز کنیم

ورود به یک زندگی جدید طبیعتا شهامت می خواهد و لازم است که در بسیاری ...

کمتر متعصب باشیم، ما همه خطاکار هستیم

داستان از قضاوت کردن شروع می شود و به خودمان حق می دهیم که درست ...

تمام جهان درون ماست، جهان را کامل بپذیریم

درباره تضادهای دنیای بیرون بسیار صحبت کردیم، زشتی و زیبایی، پاکی و پلیدی، خشم و ...

کامل و یکپارچه باشیم، هم زیبا، هم زشت

دنیای زیبای بیرون خودمان را نگاه کنیم(یعنی تمام دنیا بدون انسان ها)، تضادها را در ...

به روی حقیقت آغوش باز کنیم

از زمانی که به خودمان دروغ نگوییم و خود را فریب ندهیم، می توانیم حقیقت ...