داستانک های شاد – از نوشتن لذت ببریم

داستانک ها می توانند از هر کجا بیایند از یک دنیای واقعی یا یک دنیای ...

2 دیدگاه

ابتدا خانه دل را بتکانیم، نوروز پیروز، هر روز نوروز

خانه دل را هم می شود تکاند. می تواند تکاندن به معنی جابجا شدن، حرکت ...

2 دیدگاه

تمام جهان درون ماست، جهان را کامل بپذیریم

درباره تضادهای دنیای بیرون بسیار صحبت کردیم، زشتی و زیبایی، پاکی و پلیدی، خشم و ...