خودمان را جای دیگران بگذاریم

شاید تا حالا برایمان پیش آمده که از گفتار و رفتار نامناسب دیگران ناراحت و ...