عکس نوشته های متولدین خرداد

خرداد هم در شادی افزا آمد و عکس نوشته با خود آورد ، عکس نوشته های متولدین خرداد برای شما عزیزان ، برای شما که می دانید که خرداد هم مانند دیگر ماه های سال فقط یک ماه است مثل تمام ماه ها و هر روزش مثل تک تک روزهای دیگر ارزشمند است و جشن گرفتنی . عزیزانی را که  افتخار داشتیم عکس نوشته هایمان را با عشق تقدیمشان کنیم : ۱ خرداد ، تولد هما – ۲ خرداد ، تولد فرشاد – ۵ خرداد ، تولد حلما – ۷ خرداد ، تولد آریا – ۸ خرداد ، تولد دیبا – ۱۰ خرداد ، تولد فریبا – ۱۳ خرداد ، تولد شیرین – ۱۷ خرداد ، تولد آرمین ، تولد ژیلا ، تولد سرور – ۱۹ خرداد ، تولد آترینا – ۲۲ خرداد ، تولد شیرین ، تولد رامش ، تولد فرهاد – ۲۴ خرداد ، تولد آنیتا ، تولد آفرین – ۲۷ خرداد ، تولد خسرو – ۲۹ خرداد ، تولد اشکان ، تولد آرنیکا – ۳۰ خرداد ، تولد پریزاد

۱ خرداد – عکس نوشته های متولدین خرداد 

تولد مهربانو هما

هما آمد ، بهار آمد          سعادت با نگار آمد

هما آمد ، نگار آمد          بهاری بی مثال آمد

هما آمد ، خدا آمد          نگاری بی ریا آمد

مهربانو هما زادروزت فرخنده باد 

۲ خرداد

تولد فرشاد پسر خردادی - عکس نوشته های متولدین خرداد 

از او شادتر در این دنیا نباشد         که فَر و شادیت تا بینهایت

در این دنیا اگر تو پادشاهی           به لبخندت جهان را شاد گردان

فرشاد جان زادروزت فرخنده باد

۵ خرداد

تولد حلما مبارک

حلما دختر شکیبا        دختر قشنگ زیبا

دنیا با نگاه نازت          میشه یک رویای زیبا

حلما جان زادروزت فرخنده باد

۷ خرداد – عکس نوشته های متولدین خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد - تولد آریا

منم آریا ، فرزند ایران زمین                     نباشد ز هیچ کس به من ترس و بیم

که ایران زمین ، سرای من است             در این سرزمین ، جایگاه من است

بسی جشن گیریم ز هر گوشه اش           همی خرم و شاد بینیم هر خانه اش

که امروز جشن بزرگ زمین                     نباشد ز هیچ کس دشمنی و کین

هر آن کس که نام رهایی براوست           همه این جهان از نگاهش نکوست

آریا جان زادروزت فرخنده باد

۸ خرداد 

تولد کودکانه - تولد دیبا

زندگی امروز آغاز تو است                  روز باید طی کنی تا شب که هست

هر زمان کج بود با تو روزگار                تو بخند تا شاد باشد کردگار

خنده بر هر درد بی درمان دواست        شادی بر دیبای ما اینک رواست

دخترابریشمی این سرزمین                 جشن تو جشن تمام این زمین

دیبا جان زادروزت فرخنده باد

۱۰ خرداد – عکس نوشته های متولدین خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد - تولد فریبا

بر دفتر امروز نوشتیم ، نوشتیم             تا ثبت شود این روز ، این روز

از یاد نبردیم که فریبا ، فریبا                  طناز و شکیباست امروز ، امرزو

این زیور و زیبایی تمامی که ندارد           یاداور افسونگری است هر روز ، هر روز

فریبا جان زادروزت فرخنده باد

۱۳ خرداد

عکس نوشته تولد شیرین

شیرین زندگی ، امروز خوش تر است             زیباست بودنت ، هر روز نعمت است

شیرین زندگی ، زیباست بودنت                    هر لحظه را بمان ، زیباست ماندنت

جشن تولد تو ، جشن دوباره بودنت               جشن نشاط زندگی ، جشن همیشه ماندنت

شیرین این جهان ، شادیت آرزوی ماست        هر لحظه را بخند ،  خندَت نیاز ماست

شیرین جان زادروزت خجسته باد 

۱۷ خرداد

تولد آرمین مبارک

این زمان ، امروز ، جشن است ، جشن توست            روز بهروز ، شاد و پیروز ، روز توست

هر زمان را که به شادی سر کنی                            روز فرخ ، جشن و شادی ، مال توست

روز آرمین ، روز هر روز تو است                                گر بخندی هر زمان مال تو است

آرمین جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد - تولد ژیلا

قطره قطره باران و شروع امروز            و چقدر نزدیک است به یک صبح پیروز

این طراوت امروز تازگی ها دارد           این که تکراری نیست مثل صبح هر روز

قطره قطره باران ، روز دیگر نو شد       جشن امروز اما با تو با معنا شد

قطره قطره باران و چقدر زیبا شد         قطره قطره باران ، چه بزرگ ژیلا شد

….

ریز ریز باران است ، بوی تازگی دارد      صبح امروز اما با تو معنا دارد

این همه زیبایی از برای امروز              با وجود ژیلا چه تماشا دارد

.
زندگی آغاز یک روز دوباره است با تو . هر روز برای همان روز زیباست ، اما امروز زیبایی تو را دوچندان دارد. زادروزت یک روز جدید نیست . یک شروع زندگی است ، قدردانش هستیم .

ژیلا جان زادروزت خجسته باد

عکس نوشته های متولدین خرداد - تولد سرور

سر و سامان این دنیا ، سَرور             در این ایران زمین دُردانه ، سَرور

سُرور و شادیت را آرزو داریم               در این دنیا برایت بهترین خواهیم

سرور جان زادروزت فرخنده باد

۱۹ خرداد

عکس نوشته تولد آترینا2

جشن امروز، جشن تایید است          جشن گرما و نور و تمجید است

جشن امروز، جشن امید است          جشن دختر ناز خورشید است

آترینا جان زادروزت فرخنده باد  

تولد آترینا

محبوب یه دنیا ، آترینای زیبا              یک دنیا ثریا ، آترینای زیبا

زادروزت مبارک ای دختر آفتاب           روشنی و گرما ، آترینای زیبا

” ثریا در لغت به معنی چهل چراغ است و در اینجا ” یک دنیا ثریا ” یعنی بیش از اندازه نورانی و درخشان “

آترینا جان زادروزت فرخنده باد .

۲۲ خرداد – عکس نوشته های متولدین خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد - تولد شیرین

شیرین تر از گلی ، سبزی و زندگی            رنگین تر از بهار ، هزار در هزار

تو اینچنین رها ، هر جا و هر کجا                هر لحظه را بخند ، آزاد و بی ریا

اینجا همه تو را یک دم صدا زنند                 زادروز زندگی ، تولد بهار

شیرین جان زادروزت فرخنده باد

تولد رامش مبارک

آرزویی می کنم از برایت بهترین                 نا نباشد هیچ روزت اندوه نشین

آرزویی می کنم ای رامش این سرزمین       شاد باشی و بخندی هر کجا روی زمین

مهربانو رامش زادروزت خجسته باد

تولد فرهاد پسر خرداد ماهی

تو مظهر ایمان ، آرامش ایران                    فرهاد دلیری ، دلداده و حیران

هر روز چو ایران مانند تو دارد                     شایسته جشن است ، از برای شیران

شیرین تر از این روز ، روز دگری نیست         تقدیم به فرهاد ، قهرمان ایران

فرهاد جان زادروزت فرخنده باد

۲۴ خرداد

عکس نوشته تولد آنیتا

آبی برای خشکسالی            نوری در تاریکی صحرا

مهری برای مهربانی              عشقی برای نسل فردا

جشنی به آرامش دریا            زیبایی امشبی ، آنیتا

آنیتا جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد آفرین

سپاس پروردگارم ، آمد این روز             به این خرمی و شاد و دل افروز

چه شایسته و زیبا ، آفرین است          چه نیکو و چه فرخ ، اینچنین روز

خدایا مونس و یاریگرش باش               که هر روزش شود زیبا چو امروز

آفرین جان زادروزت فرخنده باد

۲۷ خرداد

عکس نوشته تولد خسرو

خسرو خندید ، نگاه کرد به او                                شاد شد خورشید از صورت همچون ماهش

گفت : پادشاه این سرزمین روزگارت خوش باد           همه روزت ، همه فرخنده و نیکو به مراد

خسرو جان زادروزت فرخنده باد

۲۹ خرداد – عکس نوشته های متولدین خرداد 

تولد اشکان مبارک

بخندی از ته دل بهترینم               الهی اشک به چشمانت نبینیم

برایت آرزو دارم به شادی              بریزی و بپاشی هر چه خواهی

اگر امروز را ما بهانه کردیم             که هر روز جشن بگیری با نکویی       

اشکان جان زادروزت فرخنده باد

تولد آرنیکا

به اخلاق و کردار ، شهره عام و خاص          به پندار نیک ، شده سرشناس

که آرنیکا نام آریایی اوست                         ز خوبی او جهانی مات و مبهوت

ز امروز جشن گیریم در این سرزمین             که نامش پرآوازه است در ایران زمین

آرنیکا جان زادروزت فرخنده باد

۳۰ خرداد

تولد پریزاد

تو زیبای تمام کهکشانی                  تو مهتابی ، تمام آسمانی

تو از جنس نوری ، خود افتاب             تو بارانی ، تو خالص از جنس آب

تو دریایی ، تو دشتی ، جنگل ناب       فرشته ، ماهرخ ، پری زندگانی

مهربانو پریزاد زادروزت فرخنده باد

 

عکس نوشته های متولدین اردیبهشت