حال خوب و بد ما با هورمون های مغز

در مطلب قبل متوجه شدیم که قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز ...

2 دیدگاه

معنای زندگی چیست؟ آیا زندگی را می فهمیم؟

سال ها است که به دنبال معنای زندگی هستیم. نظر فیلسوف های بزرگی چون ارسطو ...

2 دیدگاه