اندازه و مقدار رفتارهای اجتماعی متقابل چقدر باید باشد؟

اجازه دهید رفتارهای اجتماعی متقابل را با یکسری سوال شروع کنیم. تا حالا پیش آمده ...