دروغ گفتن چه خواصی دارد؟

سوال مسخره ای است؟ البته کاملا نه، دروغ گفتن در بعضی شرایط می تواند مفید ...

اصالت از کجا می آید ؟ اصیل و ریشه دار باشیم

واقعا اصالت از کجا می آید ؟ به چه کسی می توانیم بگوییم اصیل و ...

گل گلدان دختر خدمتکار قصر ، صداقت است  

داستان پادکست امروز درباره صداقت است ، صداقتی که شاید در عصر دیجیتال و ماشینی ...