اگر انتظارها برآورده نشدند، چکار کنیم؟

 اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد و شرایط و قوانین آن را در مطالب قبلی ...

اولین یا بهترین ؟ بهترین خودت باش

بسیاری از انسان ها دوست دارند در هر کاری اول شوند یا به عبارتی برنده ...