اصالت از کجا می آید ؟ اصیل و ریشه دار باشیم

واقعا اصالت از کجا می آید ؟ به چه کسی می توانیم بگوییم اصیل و ...